สหฟาร์ม - โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส มีนโยบายคาร์บอนฟุตพริ้นเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

27. May 2024 | 80

สหฟาร์ม - โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส กับนโยบายคาร์บอนฟุตปริ้น เพราะเราใส่ใจในการรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ

บริษัท สหฟาร์ม จำกัด และบริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด ดำเนินธุรกิจการเกษตรไก่ครบวงจร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน บริษัทมีนโยบายในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint of Organization) เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ของประเทศไทย โดยมีที่ปรึกษาคือสำนักงานวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2566 โดยใช้ฐานข้อมูลการผลิตปี 2565 มีขอบเขตดำเนินการเริ่มตั้งแต่ฟาร์มปู่ย่า ฟาร์มไก่พันธุ์ โรงฟัก ไก่เนื้อ โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปการผลิต โรงงานอาหารสำเร็จรูป โรงงานเวชภัณฑ์ และสำนักงานใหญ่ รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs) ที่แสดงในรูปของตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาแหล่งปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร และเป็นข้อมูลในการสื่อสารกับลูกค้าถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทในการตอบสนองต่อปัญหาภาวะโลกเดือดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หลังจากทราบแหล่งปล่อยที่มีนัยสำคัญ ทางบริษัทดำเนินการเลือกวิธีการในการลดการปล่อย GHGs ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า นอกจากการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพแล้ว ทางบริษัทมีนโยบายในการนำพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้งานเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ทางบริษัทมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกป่าเพิ่มในวาระสำคัญๆ เช่น วันเกิดท่านประธาน วันทำบุญอนุสาวรีย์ไก่ เป็นต้นเป้าหมายของโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัท สหฟาร์ม จำกัด และ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด เพื่อขึ้นทะเบียนใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตปริ้นขององค์กรกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยสถานะปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กรของปี 2565 เพื่อเป็นข้อมูลปีฐานและใช้ในการขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกต่อไป


© 2024 SAHA FARMS All Rights Are Reserved.