SAHA Farms Go Green กับแนวคิดในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

27. May 2024 | 62

SAHA Farms Go Green กับแนวคิดในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเชิงบูรณาการ

ด้วยบ.สหฟาร์ม มุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลรักษา สภาพแวดล้อม ได้มีการระดมความคิดที่จะนำเอาทรัพยากรต่างๆที่หลงเหลือจากกระบวนการผลิต มาต่อยอด และนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งการดำเนินการจัดการของเสียกับโอกาสในการใช้ประโยชน์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก สภาพแวดล้อม และการจัดการพลังงานเชิงบูรณาการ จึงมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้


 การจัดการขยะ

1.การนำขยะสำนักงานและขยะภายในโรงงานที่มีปริมาณมากนำมาหมุนเวียนใช้ เพื่อบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบข้าง2.การจัดการไขมันกองสะสม เพื่อหมักปุ๋ย เพื่อใช้ในการปลูกผักปลอดสาร และสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างการมีส่วนร่วม ยกระดับความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อม สร้างพื้นที่สีเขียว นำพื้นที่ว่างเปล่าภายในมาใช้ประโยชน์สูงสุด การจัดการน้ำ

3.กากตะกอนน้ำเสีย หรือการจัดการระบบน้ำเสีย บ.สหฟาร์ม มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและต่อยอดในการน้ำจากระบบ ใช้เป็นน้ำเพื่อรดน้ำ พืชผักและพันธุ์ไม้ ช่วยลดโลกร้อน สร้างพื้นที่สีเขียว และเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างคาร์บอนเครดิต น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วสามารถนำมาหมุนเวียนใช้กับแปลงผักและพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน

การจัดการเศษอาหาร

4.เศษอาหารและเศษชีวมวลของพื้นที่โรงงาน สามารถนำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับกากตะกอนน้ำเสีย เปลือกไข่ และฝุ่นจากโรงงานอาหารสัตว์ สามารถนำมาเป็นแหล่งวัตถุดิบร่วมเพื่อทำให้สารอาหารของปุ๋ยอินทรีย์ครบถ้วน เพื่อใช้ภายในองค์กร


© 2024 SAHA FARMS All Rights Are Reserved.