สหฟาร์มมีการกำจัดสารอันตรายที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต

27. May 2024 | 65

ปัจจุบันบ.สหฟาร์ม มีการนำเอาสารอันตรายมาใช้ในกระบวนการผลิต นั่นก็คือสารคลอรีน(10%) ที่เอามาใช้ผลิตน้ำประปา น้ำดิบที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำประปา มาจากแม่น้ำป่าสัก เป็นแหล่งน้ำจากธรรมชาติ ทางบ.สหฟาร์ม ได้สูบน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากเข้ามากักเก็บในอ่างเก็บน้ำดิบของโรงงาน โดยเอามาใช้อุปโภคและบริโภคภายในโรงงาน

และนำเอาคลอรีนน้ำ (10%) มาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในงานผลิตน้ำประปา เพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงาน โดย ได้มาตรฐานตามคุณภาพน้ำของการประปานครหลวง และมาตรฐานน้ำประปา ตาม Directive (EU ) 2020/2184 กระบวนการนี้จึงช่วยลดต้นทุน และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง

คลอรีนน้ำ(10%) เป็นสารเคมีอันตราย ทางบ.สหฟาร์มได้ใส่ใจและระมัดระวังในการควบคุมการเก็บรักษา ไม่ให้มีปริมาณสารเคมีหกรั่วไหลออกไปนอกระบบ โดยวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลคือ ไม่มีการสั่งคลอรีนน้ำ มาใช้ทั้งถัง ตามที่บ.ต่างๆ นิยมทำเพราะต้องการเอาถังที่บรรจุมาไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นต่อ

แต่สหฟาร์มจะใช้วิธีหมุนเวียนถังที่ได้จากผู้จำหน่าย นำมาส่ง และนำกลับไปเติมใหม่ ไม่มีการเก็บ สต๊อกถังในโรงงาน วิธีการนี้จะไม่ทำให้เกิดสารเคมีตกค้างในระบบ และยังสามารถตรวจเช็คสภาพถังได้ทุกครั้ง เพื่อคัดกรองถังที่ชำรุด ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ได้ กรณีพบถังชำรุดทางบริษัท มีการส่งคืนบริษัทที่จำหน่าย เพื่อนำไปจัดการตามวิธีที่ถูกต้อง

ทั้งหมดคือการใส่ใจ ตามเจตนารมณ์ของสหฟาร์มในการรักษาสภาพแวดล้อม ไม่ให้มีสารเคมีรั่วไหลจากกระบวนการผลิต ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยดำเนินการตามมาตรฐานของกรมโรงงาน© 2024 SAHA FARMS All Rights Are Reserved.