โครงการปลูกป่ากับสหฟาร์ม

25. May 2024 | 71

บ.สหฟาร์มและบ.ในเครือ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม และสนับสนุน ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ที่กำลังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างรุนแรง

อีกทั้งโลกยังเผชิญปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ที่อยู่ในขั้นวิกฤติ ส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา

เพื่อร่วมกันแก้ปัญหานี้ ทางบ.สหฟาร์มและบ.ในเครือจึงมีแนวทางการแก้ปัญหา โดยร่วมป้องกันทั้งรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม โดยการร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียว ทำให้ทรัยากรป่าไม้ฟื้นฟู ระบบนิเวศน์ฟื้นฟู ส่งผลให้ชุมชนรอบด้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปราศจากมลพิษ สร้างความร่มรื่น โครงการปลูกป่านี้เกิดขึ้นภายในพื้นที่และบริเวณโดยรอบของโรงงาน โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจากบ. และได้รับความช่วยเหลือจากพนักงาน ผู้บริหาร และชุมชนรอบด้าน มาช่วยกันอย่างพร้อมเพรียง

นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้มีส่วนร่วม รวมถึงผู้บริหารและพนักงานในองค์กรได้มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งต่อไปสู่ลูกหลานต่อไป
© 2024 SAHA FARMS All Rights Are Reserved.